Pääsivu
Kontaktit Haku Vieraskirja Yliopiston web-resurssit [en]
Rakenne Yleistieto Uutisia ja Ilmoituksia  [en] Yliopistoon pyrkiville  [en]


Yleistä

Petroskoin valtionyliopisto perustettiin vuonna 1940 (vuoteen 1956 – Karjalais-suomalainen valtionyliopisto). Se on siis toiminut 70 vuotta. Loppututkinnon siinä suorittaneita on yli 60 000. Yliopistossa opiskelleiden joukossa on akateemikoita, ministereitä, maailmankuuluja tieteen ja kulttuurin toimihenkilöitä, Venäjän tuotantolaitosten johtajia ja teollisuuden eri alojen asiantuntijoita.

Yliopisto pääsi vuonna 2009 Venäjän klassisten yliopistojen katselmuksessa 20 parhaan joukkoon ja oli paras ”Kansainvälistyminen”–kriteerin formaatissa. Se oli kuudentena ”Brändi”–nominaatiossa.

Yliopistossa on nykyisin 85 oppituolia, 17 tiedekuntaa (ekologisbiologinen, historiallinen, metsäteollisuuden, matemaattinen, lääketieteellinen, poliittisten ja yhteiskuntatieteiden, itämerensuomalaisen filologian ja kulttuurin, agrotekninen, rakennusalan, fyysistekninen, filologinen, taloustieteellinen, juridinen, vuorityön ja geologian, valmentava ja jatkokoulutustiedekunnat sekä erikoinen lääkäreiden jatkokoulutustiedekunta. Yliopistolla on kolme osastoa/filiaalia: Kuolan (Apatity-kaupunki), Laatokanrannikon (Sortavala), Vienanmeren rannikkoseudun (Belomorskin kaupunki),. Yliopiston yhteydessä toimii yli 40 kansainvälistä, regionaalista/alueellista ja yliopistollista innovatiivista tutkimuskeskusta, lukuisia koulutus- ja koetuotantolaitoksia. Yliopistolla on oma kirjapaino, tieteellinen kirjasto (sen kokoelmiin kuuluu yli miljoona 400 tuhatta nidettä ja se on täten Venäjän pohjoisosan suurimpia kirjastoja), kasvitieteellinen puutarha.

Yliopiston kokoonpanoon kuuluvat Pohjoinen kalatalouden tieteellinen tutkimuslaitos, Karjalan metsäteollisuuskompleksin tieteellinen tutkimuslaitos, Karjalan tasavallan hallituksen alaisuudessa toimiva Karjalan regionaalinen hallinnon, talouden ja oikeustieteen instituutti, uusien informaatioteknologioiden regionaalinen keskus, PetrGU – Metso System automation -keskus, Petroskoin valtionyliopiston tiedekuntien välinen ympäristöjuridinen keskus, kansanomaisen rakennustaiteen historiallisten ja teoriaongelmien instituutti, budjetin monitoroinnin keskus, Venäjän Euroopan pohjoisosassa harjoitettavan kansainvälisen kanssakäymisen regionaalinen keskus, EU:n Karjalan infokeskus, Karjalan Barents-keskus, Askel tulevaisuuteen –ohjelman regionaalinen koordinointikeskus, VF:n opetusministeriön työnsuojelun ja työturvallisuustekniikan regionaalinen keskus, Euroopan pohjoisosassa harjoitettavan maa- ja karjatalouskoulutuksen kehittämiskeskus ynnä muita laitoksia.

Petroskoin valtionyliopistossa toimii nykyään yli 1 000 lehtoria ja opettajaa: 500 kandidaattia ja dosenttia, 130 tieteiden tohtoria ja professoria, 4 Venäjän federation valtionakatemioiden kirjeenvaihtajajäsentä. Yliopistossa on 18 500 korkeakouluopiskelijaa ja aspiranttia. Yli 4000 henkilöä käy vuosittain uudelleen- tai jatkokoulutuskurssin.

Venäjänkielistä ”Petroskoin yliopisto” -lehteä on julkaistu vuodesta 1956. Yliopistolehti kertoo operatiivisesti lukijoilleen laitoksen tieteellisestä, yhteiskunnallisesta, kansainvälisestä ja korkeakouluopiskelijain elämästä. Lehti julkaisee analyyttisia ja keskustelua aiheuttavia kirjoituksia.

Yliopiston palvelin/saitti on korkeakoulun elämästä, toiminnasta, struktuurista/rakenteesta ja historiasta kertova tärkein tiedostusväline. Tämä sähköinen tietoresurssi tunnustettiin vuonna 2002 parhaaksi Venäjän yliopistojen Web-saittien katselmuksessa.

Petroskoin valtionyliopistossa toimii abiturienttien valmennuskurssi. Korkeakouluopiskelijoita opetetaan bakalaurus- (alempi korkeakoulututkinto) ja magistratura (maisteritutkinto) –ohjelmien mukaisesti. On koulutusta 97 ammattiin ja aspirantteja koulutetaan tieteen 14 alalle sekä 60 lisenssinmukaiselle erikoisalalle. Tohtorin väitöskirjoja valmistuu tieteen eri aloilta. Korkeakoulutason spesialistien ammattipätevyyttä parannetaan erikoisohjelmien mukaan, samoin toimii spesialistien jatkokoulutusjärjestelmä. Yliopistossa toimii 5 väitöskirjaneuvostoa.

Aluetasavallan hallintopiirien kaukaisten asutusten keskikouluissa opiskeleville halutaan tarjota entistä paremmat mahdollisuudet päästä opiskelemaan korkeakouluihin. Petroskoin valtionyliopiston jokaisen tiedekunnan työntekijöitä käy tietyn (kummi)hallintopiirin alueella tekemässä säännöllistä ammatteihin ohjaavaa työtä. Karjalan tasavallan hallituksen ja paikallisten itsehallintoelinten myötävaikutuksella otetaan maalaiskoulujen kasvatteja koulutukseen kiintiöiden puitteissa.

Yliopisto osallistuu aktiivisesti toimiin unifioidun/(kaikille Venäjän keskikoulujen kasvateille yhteisen) valtiontutkinnon (JeGE) formaatin täydellistämiseen ja suorittamiseen koneellisesti/sähköisesti. Yliopiston tiloissa toimii Tasavallan tutkinnon tulosten käsittely- ja arviointikeskus, järjestetään internetin välityksellä konsultaatioita koulunopettajille ja koululaisille JeGE –tutkintoon liittyvistä asioista.

Petroskoin yliopisto tunnetaan tietokoneohjelmoinnin, informaatioteknologioiden, plasmatutkimuksen, mikroelektroniikan, matematiikan, fysiikan, lääketieteen, biologian, historian, filologian, poliittisten ja sosiaalitieteiden, oikeustieteen, talouden, metsä-, rakennus- ja agroteollisuuskompleksien sektoreissa ja muilla yllä mainituilla aloilla suoritettavien mittavien tutkimusten keskuksena. Yliopiston myötävaikutuksella toteutetaan vuosittain yli 300 tieteellistä, koulutus- ja tilaushanketta, joita rahoittavat Venäjän federation opetus- ja tiedeministeriö, Venäjän humanitaarinen tiedesäätiö, Venäjän perustutkimusten säätiö ynnä monet muut koti- ja ulkomaiset säätiöt ja rahastot, laitokset ja yritykset. Yliopistossa pidetään vuosittain 60-70 kansainvälistä, valtakunnallista tai regionaalista tieteellistä konferenssia ja seminaaria, julkaistaan kymmeniä tieteellisiä monografioita ja oppikirjoja.

Yliopistossa oli valittu 1990-luvun alussa kehityksen innovatiivinen suunta, josta muodostui myöhemmin korkeakoulun toiminnan yksi priorisoiduista sektoreista. Tämä vaati koululaisten ja korkeakouluopiskelijain valmennuksen menetelmien radikaaliakin uusimista, tieteellisten tutkimusten ja sovellettavien keksimistöiden tehostamista, kansainvälisen yhteistyön laajentamista tuntuvasti, yliopiston hallintamenetelmien muuttamista. Petroskoin valtionyliopisto on nykyisin Venäjän yliopistoista parhaita IT -alalla. Petroskoin valtionyliopiston uusien informaatioteknologioiden regionaalinen keskus, josta oli alkanut tietokoneiden hyödyntäminen Karjalan tasavallassa, vietti vuonna 2006 perustamisensa 45 –vuosipäivää. Korkeakoulun kehityksen päätavoitteiden puitteissa täydellistetään koulutusta, tieteellistä tutkimustyötä ja tehostetaan innovatiivista työskentelyä. Petroskoin valtionyliopiston innovatiivinen kompleksi on Karjalan tasavallan johtavimpia.

Yliopiston sovellettuihin keksintöihin kuuluvat informaatiojärjestelmät, päätöksentekoa tukevat systeemit, korkeakoulun hallinnan/johtamisen informatiivis-analyyttinen systeemi, automatisoimissysteemit, tuotannon johtamisen automatisoimissysteemit, geoinformatiiviset järjestelmät, Web-ohjelmat ja internetportaalit, etäkoulutussysteemit, informatiiviset mittausjärjestelmät, alhaisten lämpötilojen plasman tutkimisen ja mikroelektroniikan alalla tehdyt löydöt, uudet rakennus- ja vedenpuhdistusteknologiat, maa- ja kalatalouden, biologian ja ekologian, metsäteollisuuden ja lääketieteen aloilla hyödynnettävät uusimmat teknologiat.

Yliopistossa jatketaan korkeakoulun informatiivisen ja opetusalueen sekä aineellisteknisen varustuksen aktiivista kehittämistä informatiivisten ja kommunikatiivisten teknologioiden soveltamiseksi koulutusprosesseihin ja tieteellisiin tutkimuksiin, etäopiskelujärjestelmien täydellistämiseksi, sähköisten tietoresurssien luomiseksi ja tietokantojen laajentamiseksi sekä oman yliopiston tarpeisiin, että Venäjän koko pohjoisalueen regionaalisen opetus-, terveydenhuolto- ja kulttuurijärjestelmän käyttöön. IT -puistoa kehitetään määrätietoisesti sen laitoksissa toimivien yli 300 asiantuntijan taidoin.

Yliopiston aktiivinen toiminta regioonin tietokoneistamiseksi huomioitiin: Petroskoissa pidettiin 17. heinäkuuta 2008 Venäjän federation presidentin alaisuudessa toimivan valtioneuvoston puhemiehistön istunto, jossa käsiteltiin Venäjän tietoyhteiskunnan rakentamisen strategiaa. Presidentille esiteltiin Petroskoin valtionyliopiston asiantuntijain parhaita keksintöjä. Venäjän federation presidentti Dmitri Medvedev antoi korkean arvosanan yliopiston työstä IT –alalla ja informaatioteknologioiden soveltamisesta Venäjälle ja Karjalan aluetasavaltaan.

Yliopisto on Venäjän luoteisessa federaalisessa piirikunnassa johtavassa asemassa kansainvälisen kanssakäymisen tehostamisen osalta. Sillä on 35 toimivaa yhteistyösopimusta Suomen, Kanadan, USA:n, Ison Britannian, Italian yliopistojen, tieteellisten tutkimuslaitosten ja tieteellisten tuotantolaitosten kanssa. Yliopisto toteuttaa vuosittain lähes 30 mittavaa kansainvälistä hanketta, joita rahoittavat erilaiset kansainväliset säätiöt, rahastot ja järjestöt. Kahdenvälisiä sopimuksia ulkoisten yliopistojen kanssa opiskelijavaihdosta on toteutettu jo 15 vuoden kuluessa. Laajemmin on tällaista vaihtoa harjoitettu Helsingin, Oulun, Joensuun, Tampereen, Kuopion, Lappeenrannan ja Evlen yliopistojen kanssa. Näiden vaihto-ohjelmien puitteissa sopijamaiden korkeakouluopiskelijoita osallistuu koulutukseen ja harjoitteluun.

Petroskoin valtionyliopisto kiinnittää suurta huomiota lähialueyhteistyön kehittämiseen Suomen ja Euro-Arktisen Barents-alueen maisen kanssa. Vuonna 2004 käynnistettiin hanke ”Yli rajojen toimiva venäläis-suomalainen yliopisto”. Tämän hankkeen puitteissa yhteistoimintaa jatketaan aloilla: historia, kansainväliset suhteet, metsäsektori, kansalaisten kunto, lääketiede ja informatiiviset telekommunikaatioteknologiat, sosiaalityö, talous. Venäjän ja Suomen pohjoisalueiden korkeakoulujen välinen hanke ”Suomalais-venäläinen yli rajojen toimiva Barents-yliopisto” käynnistettiin vuonna 2005. Hankkeen toteuttamisen puitteissa solmittiin vuonna 2007 sopimus yhteistyöstä maisteriohjelmien toteuttamiseksi informaatioteknologioiden sekä sosiaalityön ja -oikeuden alalla. Petroskoin valtionyliopisto toimii vuosina 2009 – 2011 puheenjohtajana Euro-Arktisen Barents-alueen tieteen ja koulutuksen työryhmässä.

Koulutuksessa hyödynnetään tehokkaita menetelmiä: etukäteiskoulutus, oppikaaren valinta, opiskelu tiimissä, ryhmätehtävien, mm. eri tiedekuntien välisten hankkeiden täyttäminen.

Yliopistossa toimii koulutuksen laatutason valvontajärjestelmä, tarkastetaan ammatillisen korkeakoulutuksen ohjelmien sisältöä, tehdään korkeakouluopiskelijain mielipidekyselyitä koulutuksen laadusta, työnantajain ja loppututkinnon suorittaneiden mielipidekyselyitä. Uusimpia opetusmenetelmiä ja –teknologioita sovelletaan alinomaa, järjestetään innovatiivisten pedagogisten teknologioiden, sähköisten opetus- ja metodologisten kompleksien, sähköisten koulutusresurssien katselmuskilpailuja, levitetään tietoja uusista pedagogisista teknologioista niin sanottujen mestaruuden oppituntien myötävaikutuksella.

Petroskoin valtionyliopiston opiskelijoita osallistuu aktiivisesti tieteelliseen tutkimustyöhön. Parhaat lupaavat kyvyt edustavat Karjalan aluetasavaltaa konferensseissa, näyttelyissä, kilpailuissa, olympiadeilla. Yliopiston nuoret ohjelmoijat palkittiin pronssimitaleilla ohjelmoijain maailmanmestaruuskilpailuissa vuosina 2007 ja 2008 sekä hopeamitaleilla vuonna 2010. Matemaattisen tiedekunnan ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Taisija Rogova palkittiin stipendillä ”Venäjän toivo 2008” –kilpailuissa saavutuksistaan matematiikan alalla ja tutkimuksistaan. Matemaattisen tiedekunnan opiskelijaryhmä voitti toisen palkinnon Oracle-olympiadeilla vuosina 2008 ja 2009.

Yliopisto kiinnittää suurta huomiota nuorison esteettiseen ja kulttuurikasvatukseen. Korkeakouluopiskelijain kulttuuritasoa kohotetaan, nuorissa kehitetään luovaa suhtautumista ammattitoimintaansa ja heitä kannustetaan omaksumaan yleisinhimillisiä arvoja tarjoamalla teoreettisen opiskelun ohella mahdollisuuksia osallistua luovien taideryhmien toimintaan. Petroskoin yliopistossa toimivat mm. Akateeminen kuoro ja kansanmusiikin ”Toive” –yhtye, jotka tunnetaan laajasti Karjalan tasavallan ohella Venäjän muissakin osissa ja ulkomailla. Korkeakouluopiskelijain ammattiliittoyhdistys järjestää mitä erilaisimpia vapaa-ajanviettotempauksia. Mainittakoon KVN (Club of the Funny and Inventive) –joukkueiden kilpailut, Korkeakouluopiskelijain avoimet ”Mitä?, Missä? Milloin?” –tietokilpailut, Petroskoin valtionyliopiston missikilpailut ja parhaan miesopiskelijan (Mister) kausittaiset valitsemiset.

 Rambler's Top100 © PetrSU, 1995-2014
Yliopiston WWW-sivuston tukipalvelut